E-poe üldtingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Järgnevad Lyonord OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.peachy.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup) ning sõlmivad e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi Müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. Tarneviis täpsustatakse tellimuse vormistamise lehel. Enne ostu sooritamist tuleb tutvuda ja nõustuda e-poe ostu- ja kasutustingimustega.

Tellimuse vormistamiseks peab kasutaja ostukorvi vaates veenduma, et valitud said õiged tooted, suurused ja kogused. Ostukorvi vaates peab valima tarnekohaks valitud pakiautomaadi. Järgneval vaatel sisestab klient oma kontaktinfo ning täidab arve loomiseks vajalikud väljad. Seejärel valib klient maksemeetodi, kinnitab tellimuse ja tasub tellimuse eest. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluv summa laekub Lyonord OÜ arvelduskontole. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine

Kaupade eest on võimalik tasuda pangaülekandega või pankalinkide kaudu, mida vahendab Maksekeskus. Tehingud pangalinkidega toimivad Maksekeskuse turvalises keskkonnas. Makseid võetakse vastu eurodes.

Peale makse sooritamist saadab e-pood Ostjale Tellimuse kinnituse ning arve.

Kõiki Peachy e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Lyonord OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses valitud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel sisestatud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Tellimuse vormistamisel peab Ostja kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Lyonord OÜ ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Peachy klienditeenindust aadressil info@peachy.ee.

Müüja võib volitada Kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid (näiteks kasutada kullerteenust).

Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ja ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ja nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ning tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

2.6 Taganemisõigus

2.6.1 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poes sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Müügiepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb saata e-postiga aadressile info@peachy.ee

2.6.4 Taganemisõigus puudub juhul, kui:

 1. Ostjale on tarnitud suletud pakendis Kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning see on pärast kohaletoimetamist avatud.

 2. Müügilepingu esemeks on kinkekaart, mis on juba kasutatud.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

a. Lepingust taganemisel tagastab Lyonord OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Lyonord OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda.
b. Lyonord OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
c. Ostja peab Kauba Lyonord OÜ-le  tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Ostja teatas Lyonord OÜ-le Müügilepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.
d. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud.
e. Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Kaupa kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest.
f. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.
g. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korra vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
h. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Lyonord OÜ-l õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.
i. Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui on võimatu selgitada välja, kumb osapool peaks sõltumatu eksperdi kulud tasuma, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.

  2.7 Müügilepingu tühistamine

  Ostjal on õigus oma tellimus tühistada ilma lisakuludeta pärast Kauba eest tasumist, kui Kauba kohaletoimetamist pole veel alustatud. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos Müügilepingu numbriga e-posti aadressile info@peachy.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.

  3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

  3.1 Müüja tagab Ostja andmete sh isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ettenähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisse loginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka andmed sessiooni käigus pooleli jäänud tellimuste kohta. 

  Lyonord OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

  3.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitikas ette nähtud tingimustel ja eesmärgil, sh ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-postiga).

  3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

  4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

  4.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

  4.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

  4.3 Lyonord OÜ ei vastuta Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

  4.4 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendi (arve), mis tõendab, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

  4.5 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada e-posti aadressil info@peachy.ee või postiaadressil Lyonord OÜ, Laseri tn 6a-20, Tartu, Tartumaa, 50411.

  4.6 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup.

  4.7 Müüja tagab, et e-poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.

  4.8 Teavet tellimuse kohta saab küsida e-posti aadressil info@peachy.ee

  4.9 Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel.

  5. Muud tingimused

  5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

  5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad ilma ette teatamata muutuda. Antud juhul jätab Lyonord OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

  5.3 Peachy e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui on juhtunud inimlik eksitus Kauba hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis.

  5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud.  

  6. Tingimuste kehtivus

  6.1 Käesolevad e-poe tingimused on kehtivad alates 31.03.2019.